โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะผู้บริหาร

นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางระวีวรรณ เอกา
ครู คศ.3

นางระวีวรรณ ยานะดำ
ครู คศ.2

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.3