โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะผู้บริหาร

นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่ม​บริหาร​งานวิชาการ

นางสาวระวีวรรณ เอกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่ม​บริหาร​งานบุคคล​

นางระวีวรรณ ยานะดำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร​งบประมาณ

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงาน​บริหารทั่วไป