โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศุทธินี ใจแปง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชุติไชยวัญ พูดงาม
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ลดา ศรีพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวธันย์ชนก อำพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวอภิชญา สุขแสงงาม
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ฤทธิ์ หงษ์อารีย์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแก้วทอง รักไม้ป่า
ครูอัตราจ้าง