โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกิ่งดาว จองปุ๊ก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางระวีวรรณ ยานะดำ
ครู คศ.2

นายชุติไชยวัญ พูดงาม
ครู คศ.1

นางศุทธินี ใจแปง
ครู คศ.1

นายนราศักดิ์ กิจสวน
ครู คศ.1

นางมาเรีย สกุลศิลปกร
ครู คศ.2