โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การขับเคลื่อนนโยบาย 4 ด้าน ของ สพฐ.
ด้านที่ 1 ความปลอดภัย