โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐพงศ์ หาญพอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายภูวดล สุระจินดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางคัทลียา เสาร์แดน
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม ทัศนา
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา สมเย็น
ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา เนตรคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณิษา องมล
ครูผู้ช่วย