โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นายณัฐพงศ์ หาญพอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายภูวดล สุระจินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวคณิษา องมล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางกัญญา ทานา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณัฐวดี เขียวภูมิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6