โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนราวิชญ์ ใสส่อง
ครู คศ.1

นายจักรพงษ์ รัตนา
ครู คศ.1