โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวระวีวรรณ เอกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วสุวรรณ
ครู คศ.1

นายณรงค์ เชียงแก้ว
พนักงานราชการ