โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิญญาพัชร์ บุญเปง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัทยา ยะมะโน
ครู คศ.2

นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
ครู คศ.2

นางสาวนันทินุช เงินเย็น
ครู คศ.1

นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์
พนักงานราชการ