โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวสิรีธร กันทะยศ
ครู ธุรการ