โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แม่บ้าน/นักการภารโรง

นางบัวแก้ว ติ๊บแก้ว
แม่บ้าน

นายอุดม วรรณวงศ์
นักการภารโรง

นายเกษม สุกสี
นักการภารโรง

นายสุนทร สารคำ
นักการภารโรง