โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
แม่บ้าน/นักการภารโรง

นางสาวปทุม จักก่ายี่
แม่บ้าน

นายอุดม วรรณวงศ์
นักการภารโรง

นายวิวัฒน์ บุญธรรม
นักการภารโรง

นายสุนทร สารคำ
นักการภารโรง

นางพนิดา โลบุตร
แม่บ้าน

นายเอนก จักก่ายี่
นักการภารโรง