โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนรู้คู่การทำงาน ( Learning  by  Doing )

คำขวัญของโรงเรียน

วิชาการดี    มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย

 

 

 สีประจำโรงเรียน     แดง  -   ขาว 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    ดอกเฟื่องฟ้า

 อักษรย่อภาษาไทย         ป.ว.

 อักษรย่อภาษาอังกฤษ     P.W.T. K