โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
    -มี 6 แผนการเรียน
   2.1 แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
   2.2 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ -ภาษาอังกฤษ
   2.3 แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ
   2.4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป(ศิลปะ-ธุรกิจ)
   2.5 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป(เกษตร-งานช่าง)
   2.6 ทวิศึกษา สาขาช่างยนต์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 943.59 KB