โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางรจนา พุทธิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.1

นายศรัณยู แสนสุรีย์
ครูผู้ช่วย

นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์
ครูผู้ช่วย