โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริวัฒนา แก้วกระจ่าง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอภิระดี เพ่งพิศ
ครู คศ.3

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางรจนา พุทธิ
ครู คศ.2

นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์
ครู คศ.1

ศรัณยู แสนสุรีย์
ครูผู้ช่วย