โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศรัณยู แสนสุรีย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางรจนา พุทธิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางศิริวัฒนา ยุ้งทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอาริยสา ยอดแฉล้ม
ครู คศ.1

นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5