โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนปายวิทยาคาร เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 104
หมู่ที่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอปาย ประมาณ 200 เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31 ไร่ โทรศัพท์ 0-5369-9216 โทรสาร 0-5369-9555


               โรงเรียนปายวิทยาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 โดยมีนายจรุง ภู่ประเสริฐ นายอำเภอปาย
และนายมนัส ทองพันธุ์ ศึกษาธิการอำเภอปาย มีความประสงค์จะขยายการศึกษาของอำเภอให้ถึงระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่จบแล้วจำนวนมากไม่มีโอกาสศึกษาต่อ เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ไกลๆ ได้ ในที่สุดก็ได้ร่วมกันระดมทุนและปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง รวมเป็นเงิน 13,977 บาท ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ม.ศ.1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 12 คน นักเรียนหญิง 23 คนโดยเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2510 โดยมีนายบุญส่ง บุญเฉลย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปัจจุบัน นายปุรเชษฐ์  มธุรส 
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

E-mail mail : Paiwittayakarn@gmail.com ,
Website enlightened  : 
เว็บไซนต์โรงเรียน www.pwtk.ac.th ,
Facebook : Facebook โรงเรียนปายวิทยาคาร