โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)                
    1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
    4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
    5. สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง


ปณิธาน (Wish)
     อ่อนน้อมถ่อมตน ชุมชนร่วมพัฒนา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์(Corporate Objectives)
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
     3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
     4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
     5. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง


กลยุทธ์โรงเรียน(School Strategy)
    1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    2. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการของครู และบุคลากรทางการศึกษา
    3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
    4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
    5. สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง