โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ครู แนะแนว

นางจันทนีย เฮิมนาง
ครู คศ.1

นางสาวตุลยา หมื่นต๊ะ
ครู คศ.1