โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8056652
อีเมล์ : AKHARAWAT@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนปายวิทยาคาร 104 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล