โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกศรินทร์ เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
ครู คศ.3

นางสาวปิยดา ปวงฟู
ครู คศ.2

นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร
ครู คศ.2

นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจวรรณ วิธี
ครูผู้ช่วย