โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
ครู คศ.3

นางสาวปิยดา ปวงฟู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ วิธี
ครู คศ.1

นางสาววิลาสินี สุวรรณโน
ครู คศ.1

นางสาวอำพร แสนคำฟู
ครู คศ.1

นางสาววิพิมพ์สาย หิ่งคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวหัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4