โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปิยดา ปวงฟู
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางณรฎา มธุรส
ครู คศ.3

นางสาวประไพศรี กำแพงแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ วิธี
ครู คศ.1

นางสาววิลาสินี สุวรรณโน
ครู คศ.1

นางสาวอำพร แสนคำฟู
ครู คศ.1

นางสาววิพิมพ์สาย หิ่งคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวหัตถยาภรณ์ ตุ่งยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4