โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คติพจน์
วิสัยทัศน์ (Vision)  โรงเรียนปายวิทยาคารเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ (Identity)       ซื่อสัตย์                               
เอกลักษณ์ (Uniqueness) สืบสานวัฒนธรรมไทย