โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / คติพจน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญา

คติพจน์ 
สุวิชชาโน ภวํโหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ

 
อัตลักษณ์ (Identity)
ไหว้สวย

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สืบสานวัฒนธรรมไทย