โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย พฤกษาสกุล
ครู คศ.2

นางสาวดวงสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์หล้า
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงพรสวรรค์ นั่นหม่อง
ครูผู้สอน

นางสาว Cassandra Watters
ครูผู้สอน

นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
ครู คศ.1

นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์
ครู คศ.1