โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางดวงสุดา เรือนววุฒิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายสว่าง กัณตวิสิฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรินลณี สล่าปัน
ครู คศ.1

นางสาวอังคณา คำป้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุวนันท์ แก้วสิงห์สุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจริยา ทวีกิจสถาพร
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราภร กิติสาย
ครูอัตราจ้าง

Dorottya Gondocs
ครูอัตราจ้าง