โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์หล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดวงสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
ครู คศ.1

นายสว่าง กัณตวิสิฐ
ครู คศ.1

Miss.Michaela Munnel
ครูผู้สอน

นางสาวอังคณา คำป้อ
ครูผู้ช่วย