โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงสุดา ทองคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์หล้า
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงวรินทร์ลดา ณพัฒน์สุขิตกุล
ครูผู้สอน

นางสาว Cassandra Watters
ครูผู้สอน

นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุล
ครู คศ.1

นางพัชราภรณ์ ธนาไพศาลสิทธิ์
ครู คศ.1

นายสว่าง กัณตวิสิฐ
ครู คศ.1