โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เล่มที่ 1 เรื่องยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวัฒนา ยุ้งทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,11:21  อ่าน 560 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อารยธรรมของโลกยุคโบราฯ
ชื่ออาจารย์ : นางศิริวัฒนา ยุ้งทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,11:20  อ่าน 496 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,12:09  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,19:10  อ่าน 672 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง(GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,18:00  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..