โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สารในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2561,12:09  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามญั รุ่นใหญ่ ของโรงเรียนพ้ืนที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,19:10  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยการใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง(GOPAI)จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่ออาจารย์ : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,18:00  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สารนิพนธ์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนกลุ่มดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน สพม.34
ชื่ออาจารย์ : นายวันเฉลิม ทัศนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2561,15:49  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..