โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14/8/2561 โรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมการประเมิน best practice โครงการโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมการประเมิน best practice โครงการโรงเรียนคุณธรรม ,โครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 2 ของสหวิทยาเขตกลุ่มดอยกองมู ประกอบด้วย โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ณ โรงเรียน ห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2561,08:10   อ่าน 946 ครั้ง