โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ภาพกิจกรรม
การรับการนิเทศเพื่อการวิจัยและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้รับการรับการนิเทศเพื่อการวิจัยและถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา2560 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู็คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรูภาษาต่างประเทศ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องธนีพลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,11:12   อ่าน 258 ครั้ง