โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>เอกสารคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มส. 23368
ใบคำร้องของ-ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 146459
ใบสมัครเข้าเรียนระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.39 KB 146707
แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.8 KB 146361
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.75 KB 146660
>แ ผ น ป ฏิบัติก า ร ป ร ะ จา ปีง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2 146729
เอกสารประเมินEQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 146572
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.22 KB 146362
แบบฟอร์มรายงาน-ปอ.ปย.-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 146339
วฐ การประเมินวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.79 KB 146599
>VDO การเรียนการสอน ใบงาน และ ใบความรู้ DLIT 146728
>ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 146434