โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบคำร้องของ-ปพ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.25 KB 84982
ใบสมัครเข้าเรียนระหว่างปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.39 KB 85245
แบบคำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 44.8 KB 84914
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.75 KB 85210
แ ผ น ป ฏิบัติก า ร ป ร ะ จา ปีง บ ป ร ะ ม า ณ 2 5 6 2 85280
เอกสารประเมินEQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.5 KB 85125
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ประจำปีงบประมาณ-2562 Word Document ขนาดไฟล์ 71.22 KB 84915
แบบฟอร์มรายงาน-ปอ.ปย.-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 84893
วฐ การประเมินวิทยฐานะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 61.79 KB 85149
VDO การเรียนการสอน ใบงาน และ ใบความรู้ DLIT 85280
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 84983