โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านการจัดกิจกรรมอบรม(ITA Onlime)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 804.3 KB