โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64.06 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.07 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (แก้ไข 62)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB