โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2564 https://drive.google.com/file/d/1xBSMrii9RhRrtgkdLZ8brM8uO-_WKn4O/view?usp=sharing