โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐนนท์ จิตรัตน์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัสชัย นุชนันท์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่1
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายวันเฉลิม กันทะมา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่2
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนไชย คำปวน
ตำแหน่ง : ปกครอง
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐกานต์ ปาตุ่ม
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายทศสุธี อุปละ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายกรวิชญ์ ศรียา
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ ศรีวรรณะ
ตำแหน่ง : นันทนาการและกีฬา
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศิรชัช นุชรินทร์
ตำแหน่ง : ศิลปวัฒนธรรม
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายประกฤษฎิ์ สาทะเขียว
ตำแหน่ง : สถานที่
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล เลาลี
ตำแหน่ง : บำเพ็ญ
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาทิติญา กันทาสุข
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนัญญา ประดับใจ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ หม่องแสง
ตำแหน่ง : ทะเบียน
ระดับชั้น : 5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุวดี สินสายไทย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : 5/1