โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพชัย ลาวอือ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางพรมหมภิญญา ศรีกันทา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดาวพระศุกร์ ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนคนที่2
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสัญชัย บุญบำเรอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุพล จะสอ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริยา ใจกันทา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : 5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายแจน วิลเลี่ยม มาร์แทน สตีนบีค
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรวดี ว่างปอ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการฝ่ายห้องเรียน
ระดับชั้น : 5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรสินี ว่างปอ
ตำแหน่ง : เลขานุกา
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกร นามวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ อินต๊ะ
ตำแหน่ง : โสตทัศนูปกณ์
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุพัตรา ว่างปอ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิพร คำมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานทิพย์ เลาหมี่
ตำแหน่ง : พัสดุ/คุรุภัณฑ์
ระดับชั้น : 5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/2