โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัทยา ยะมะโน
ครู คศ.2

นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ครู คศ.2

นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
ครูผู้ช่วย

นางคัทลียา เสาร์แดน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวกาญจนา เนตรคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์
พนักงานราชการ

นายวันเฉลิม ทัศนา
พนักงานราชการ