โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
ครู คศ.2

นางสาวพัทยา ยะมะโน
ครู คศ.3

นางสาวเจนประภา เรือนคำ
ครู คศ.1

นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางคัทลียา เสาร์แดน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0806748025
อีเมล์ : katcy29@hotmail.com

นางสาวกาญจนา เนตรคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายอานนท์ ตื้อจันตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจิรภา พันธ์ธรรม
ครูผู้ช่วย

นายธนาวัฒน์ นาดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญศิริ วงค์เทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5