โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวพัทยา ยะมะโน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเจนประภา เรือนคำ
ครู คศ.1

นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางคัทลียา เสาร์แดน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวกาญจนา เนตรคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอานนท์ ตื้อจันตา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวจิรภา พันธ์ธรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธนาวัฒน์ นาดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวเพ็ญศิริ วงค์เทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5