โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัทยา ยะมะโน
ครู คศ.2

นางสาวภิญญาพัชร์ บุญเปง
ครู คศ.2

นางสาวอินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวิชญา คธาทร
ครูผู้ช่วย

นางสาวหัสดาภรณ์ พรหมคำติ๊บ
ครูผู้ช่วย

นางสาวโศรยา ร่มโพธิ์
พนักงานราชการ

นางคัทลียา เสาร์แดน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา เนตรคำ
ครูผู้ช่วย

นายวันเฉลิม ทัศนา
พนักงานราชการ

นางสาวลลิตา สมเย็น
ครูผู้สอน