โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวันเฉลิม ทัศนา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0576332
อีเมล์ : benz471350013@hotmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนปายวิทยาคาร 104 ม.4 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 สารนิพนธ์ เรื่องการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนกลุ่มดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน สพม.34