โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ อินทะวงค์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ อินทะวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ เอกา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ ยานะดำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :