โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจตุพร สุรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรกร สุรินทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวีวรรณ เอกา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางระวีวรรรณ ยานะดำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :