โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)                
    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
    2. พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญวิชาการ มีจรรยาบรรณ และรักองค์กร
    3. พัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และภูมิทัศน์ที่สวยงาม
    4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
    5. สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง

ปณิธาน (Wish)
     มุ่งพัฒนาคนดี มีความรู้ ควบคู่วิถีชีวิตชนเผ่า

เป้าประสงค์(Corporate Objectives)
     พัฒนาและจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์โรงเรียน(School Strategy)
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
     2. พัฒนาบุคลากรให้เชี่ยวชาญวิชาการ มีจรรยาบรรณ และรักองค์กร
     3. พัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และภูมิทัศน์ที่สวยงาม
     4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
     5. สร้างภาคีเครือข่ายให้เข้มแข็ง