โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนปายวิทยาคารเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
เรียนรู้คู่การทำงาน (Learning by Doing)


อัตลักษณ์ (Identity)
คนดีศรีปาย

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
โรงเรียนปายวิทยาคารเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน