โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง   ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 318 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร216 ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..